4 13

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ထိ)

တနဂၤေႏြ …

1 7

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 1

တနလၤာ …

2 6

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 2

အဂၤါ …

3 6

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 3

ဗုဒၵဟူး …

4 2

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 4

ၾကာသပေတး …

5 1

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 5

ေသာၾကာ …

6

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 6

စေန …

7

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ႕ (၈.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၉.၂၀၁၉ ထိ) တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း 7

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

Facebook Comments