2 9

7.8.2019မွ 13.8.2019ထိိ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ၏ တစ္ပတ္္စာ ေဟာစာတမ္းမ်ား …..

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ

တနဂၤေႏြြ သားသမီးမ်ားအတြက္္

၁

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္္

၂

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္္

၃

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္္

၄

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္္

၅

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္္

၆

စေန သားသမီးမ်ားအတြက္္

၇

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္္

7.8.2019မွ 13.8.2019ထိိ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ၏ တစ္ပတ္္စာ ေဟာစာတမ္းမ်ား …..

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္

ဇင္ေယာ္နီ

Facebook Comments